WTTC VlugTrug hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTTC VlugTrug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WTTC VlugTrug zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin  vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers en sponsoren

Persoonsgegevens van leveranciers en sponsoren worden door WTTC VlugTrug verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Plaatsen van bestellingen;
 • Heffen van sponsorgelden;
 • Betaling van facturen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Sponsor overeenkomst, mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WTTC VlugTrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E‐mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door WTTC VlugTrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier;
 • Gedurende de looptijd van het sponsorcontract.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door WTTC VlugTrug verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verwerken in de ledenadministratie;
 • Aanmelden bij de NTFU;
 • Heffing van lidmaatschapsgelden;
 • Organiseren van clubactiviteiten;
 • Invoeren van incasso opdrachten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijfformulier nieuwe leden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WTTC VlugTrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ Voorletters / Tussenvoegsel;
 • Voornaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E‐mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Lidmaatschapsnummer (NTFU);
 • Sportspecifieke diploma’s;
 • Kledingmaten.

Uw persoonsgegevens worden door WTTC VlugTrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van WTTC Website

Persoonsgegevens van Internetapplicatie abonnees worden door WTTC VlugTrug verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het verstrekken van toegang tot internetapplicaties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldvenster van applicatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WTTC Vlug Trug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E‐mailadres;
 • Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord).

Uw persoonsgegevens worden door WTTC VlugTrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is bij de internetapplicatie en maximaal tot einde van de lidmaatschapsperiode.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetapplicatie(s);
 • Het verzorgen van de ledenadministratie;
 • Het leveren van de clubkleding.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

WTTC VlugTrug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens WTTC VlugTrug van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back‐ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden en verwerkende leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door WTTC VlugTrug of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!